Dienstverlenings Document Risico’s Afdekken

Dienstverlenings document Risico's afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo ’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • Heeft u de verzekering nodig?
  • Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
  • In welke situaties keert de verzekering uit?
  • In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donker gekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past biju en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij upast?

Contract
Heeft u gekozen?Dan kunnen wijer voor zorgen datu de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

€ 150

Gericht op afsluiten

€ 95

Combinatie

€ 245

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wijervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

  • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële)situatie en wensen.
  • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw(persoonlijke) situatie passen.
  • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde
kosten

Uitvaartkosten
verzekering

Overlijdensrisico
verzekeringen

Advieskosten

€ 150

€ 100

€ 200

Kosten gericht op afsluiten product

€ 95

€ 95

€ 95

Combinatie

€ 245

€ 19

€ 295

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.


Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.